lørdag, juni 15, 2024
ForsideLove & Vedtægter

Love & Vedtægter

 

 

Love & Vedtægter for Højby Tennis Klub

Stårupvej 4, 4573 Højby

 

§1. Klubbens navn er Højby Tennis Klub, hjemsted 4573 Højby (Odsherred Kommune), stiftet 9. september 1977. Klubbens formål er at skabe interesse for tennis- og Padelspil, og give mulighed for at højne spillestandarden ved tilbud til medlemmerne om instruktion, træning og turneringsdeltagelse, samt at bidrage til godt kammeratskab og sportsånd gennem arrangementer i klubben. Klubben kan indmelde sig i en idrætsorganisation. Bestyrelsen skal være enige om at beslutte dette.

§2. Adgang til at blive medlem er fri for alle. Dog har den siddende bestyrelse ret til at begrænse tilgangen. Medlemmerne er årsmedlemmer. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og er bindende for hele sæsonen. Ingen spiller må spille før, der er løst medlemskort, og vedkommende har fået udleveret et nummer til reservering af bane. Bestyrelsen kan beslutte at feriegæster kan leje baner på timebasis. Medlemmer kan få lov til at haveen gæstespiller med mod betaling af et af bestyrelsen for sæsonen fastsat beløb. Undladelse af betaling af kontingent medfører, at vedkommende nægtes adgang til at benytte banerne. Ordens- og banereglementet, som er opsat ved banerne, skal overholdes af alle.

§3. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Det skal tilstræbes, at mindst 1 af de 5 bestyrelsesmedlemmer er bosat i Odsherred Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer til at gennemgå regnskabet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår på skift. Genvalg er lovlig. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden funktionstidens udløb, supplerer bestyrelsen sig med 1. suppleanten. Såfremt der forlanges skriftlig afstemning, skal den følges. Kun medlemmer over 18 år der har betalt kontingent har stemmeret.

§4. Generalforsamlingen skal, for at være lovlig, indkaldes skriftligt eller i den lokale dagspresse, med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen. Dagsordenen skal have følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges. (Fastsættelse af kontingent.)
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter samt revisorer.
7. Eventuelt.

§5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Lovændring kan fortages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Såfremt denne majoritet ikke opnås, kan lovændring vedtages på en efterfølgende generalforsamling med simpel stemmeflertal. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne forlanger det, med 14 dages varsel og angivelse af årsag hertil. Der føres protokol over hvert møde, der holdes, og denne underskrives af samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§6. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben og repræsenterer klubben udadtil. Efter valg på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, sekretær, spilleudvalgs- og baneformand. Bestyrelsen kan efter skøn antage lønnet medhjælp/arbejdskraft. Ligeledes kan udvalg suppleres/dannes af medlemmer udenfor bestyrelsen. Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Enkeltprokura kan udstedes til kassereren. Den samlede bestyrelse forpligter dog klubben i forbindelse med optagelse af lån eller udstedelse af pantebreve med pant i klubbens midler. Intet bestyrelsesmedlem kan hæfte personligt eller in solidum for de forpligtelser, som klubben har påtaget sig.

§7. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører et detaljeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter og udfærdiger status pr. 31. december. Regnskabet revideres af de valgte revisorer forinden dette forelægges generalforsamlingen. Trykte eksemplarer af regnskabet uddeles på generalforsamlingen.

§8. Medlemmerne må, hvad ordens- og baneregler samt turneringer angår, rette sig efter bestyrelsen. Overholder medlemmerne ikke ordens- og banereglerne, kan dette medføre karantæne. Turneringer kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelser, og denne har i så fald dispositionsret over banerne. Eventuel entré fastsættes af bestyrelsen.

§9. Ophævelse af klubben kan kun ske, hvis 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene ordinær, stemmer herfor. Eventuelle kontante penge samt anden formue skal i tilfælde af klubbens ophævelse henstå i bank eller sparekasse i 2 år. Er der ikke indenfor dette tidspunkt etableret ny tennisklub, vil det til den til indestående beløb gå til et velgørende formål til fremme for sporten i Højby Sjælland.


Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 1977, efter bemyndigelse af stiftende generalforsamling den 9. september 1977.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 1980 og ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 1991.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 23. februar 1996. Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2002.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 2005. Revideret på generalforsamling den 6. maj 2007.

Revideret på generalforsamling den 21. maj 2022.

 

 

Seneste Kommentarer

Seneste Indlæg

Administration